REGULAMIN KONKURSU
„Wokół przyrody”

 

 1. Konkurs przeznaczony jest dla wszystkich uczniów I Liceum Ogólnokształcącego im. B. Nowodworskiego w Krakowie.

 2. Pytania konkursowe zamieszczane będą na stronie I Liceum Ogólnokształcącego im. B. Nowodworskiego w Krakowie, w menu „Nauka->Biologia”.

 3. Konkurs ma charakter cykliczny.

 4. Czas oczekiwania na odpowiedzi w konkursie będzie określany osobno dla każdego pytania konkursowego.

 5. Zwycięzca konkursu zostanie wyłoniony drogą losowania spośród uczniów, którzy prawidłowo odpowiedzieli na zadanie konkursowe.

 6. Zwycięzca konkursu otrzymuje nagrodę - bieżący numer Pisma Przyrodniczego „Wszechświat”, wydawanego przez Polskie Towarzystwo Przyrodników im. Kopernika. Dziękujemy Wydawnictwu za bezpłatne przekazanie nagród.

 7. W wyjątkowych sytuacjach, w przypadku dużej liczby uczestników przewiduje się nagrodę dodatkową - archiwalny numer Pisma Przyrodniczego „Wszechświat”.

 8. Zwycięzca konkursu zostanie powiadomiony o terminie i miejscu odbioru nagrody drogą e-mail.

 9. Uczestnik konkursu ma obowiązek podania wraz z odpowiedzią na pytanie konkursowe swój adres e-mail.

 10. Imię i nazwisko zwycięzcy konkursu podane zostanie na stronie internetowej I LO w zakładce „Biologia w I LO”.

 11. W konkursie wakacyjnym mogą brać udział także uczniowie, którzy zostali przyjęci do I Liceum Ogólnokształcącego w Krakowie na nowy rok szkolny i potwierdzili wolę uczęszczania do naszego liceum. W przypadku rezygnacji ze szkoły, uczniowi nie przysługuje udział w konkursie i nie przysługuje ewentualna nagroda.


wszechswiat_okladka