Rada Rodziców

I Liceum Ogólnokształcącego im. Bartłomieja Nowodworskiego w Krakowie


KONTO RADY RODZICÓW NA KTÓRE ZBIERANE SĄ WPŁATY:


Bank Millennium: 74 1160 2202 0000 0002 3377 7135

SUGEROWANA DOBROWOLNA WPŁATA WYNOSI 200 ZŁOTYCH NA ROK

Zgodnie z uchwałą Rady Rodziców Nr 5/IX/2016 w sprawie motywacyjnego zwrotu części wpłat dokonanych przez klasy na Fundusz Rady Rodziców:
Każda klasa, która dokona wpłaty na Fundusz Rady Rodziców w kwocie przekraczającej 3.500,00 zł (trzy tysiące pięćset złotych), do dnia 31 stycznia 2017 r., otrzyma zwrot na cele klasowe w wysokości 10% zebranej przez tę klasę kwoty.


Zarząd Rady Rodziców w roku szkolnym 2016/2017:

Antoni Adamowski - Przewodniczący Rady Rodziców

Anna Stępniewska-Janowska – Zastępca Przewodniczącego

Agata Miernik-Michta - Skarbnik

Agnieszka Susz-Kramarska – Sekretarz


Adres kontaktowy Rady Rodziców w roku 2016/17: Ten adres pocztowy jest chroniony przed spamowaniem. Aby go zobaczyć, konieczne jest włączenie w przeglądarce obsługi JavaScript.

 

 


List Przewodniczącego Zarządu Rady Rodziców


Szanowni Państwo,

 

Rodzice uczniów I Liceum Ogólnokształcącego im. Bartłomieja Nowodworskiego w Krakowie.

Jako nowo wybrany Zarząd Rady Rodziców, chcielibyśmy zwrócić Państwa uwagę jak ważne jest Państwa wsparcie finansowe w funkcjonowaniu i organizacji życia w Szkole.

Z pieniędzy, które Państwo dobrowolnie oferujecie, finansowane są ważne przedsięwzięcia kształtujące tradycję w Nowodworku, z której jesteśmy jako Rodzice tak dumni. Wpłaty pozwalają w szczególności na:

- zorganizowanie tradycyjnych wydarzeń kulturalnych i sportowych, między innymi: Szopki Nowodworskiej, konkursów piosenki, "Świętej Wojny" czyli meczu piłkarskiego rozgrywanego pomiędzy liceami, Turnieju Noworocznego oraz wielu innych konkursów i imprez

- dofinansowanie udziału uczniów w olimpiadach

- fundowanie nagród dla olimpijczyków i uczniów wyróżnionych przez Radę Pedagogiczną

- zakup pomocy naukowych, w tym wyposażenia niezbędnego do zajęć wychowania fizycznego

- wspieranie finansowe Samorządu Uczniowskiego.

Bardzo istotnym zadaniem Rady Rodziców jest wspieranie finansowe uczniów w trudnej sytuacji materialnej lub rodzinnej, głównie poprzez fundowanie stypendiów, pokrywanie wskazanych wydatków i dofinansowywanie wycieczek szkolnych, pozwalające na uczestniczenie przez tę młodzież w wydarzeniach klasowych.

Zwracamy się zatem do Państwa o zaangażowanie we wspieraniu naszych przedsięwzięć i wpłaty na konto Rady Rodziców numer 74 1160 2202 0000 0002 3377 7135. Państwa pieniądze pozwalają na bardziej komfortowe i społeczne życie naszych dzieci w Szkole i poza nią.

Zgodnie z Uchwałą Zebrania Rady Rodziców Nr 2/IX/2016 z dnia 21.09.2016 r. dobrowolna składka na Fundusz Rady Rodziców na rok szkolny 2016/2017 wynosi 200,00 zł na pierwsze dziecko, 100 zł na drugie dziecko, 0 zł na każde kolejne dziecko.

Ponadto, zgodnie z Uchwałą Zebrania Rady Rodziców Nr 5/IX/2016 z dnia 21.09.2016 r. w sprawie motywacyjnego zwrotu części wpłat dokonanych przez klasy na Fundusz Rady Rodziców, każda klasa, która dokona wpłaty na Fundusz Rady Rodziców w kwocie przekraczającej 3.500,00 zł do dnia 31 stycznia 2017 r., otrzymała zwrot na cele klasowe w wysokości 10% zebranej kwoty przez tę klasę.

Jeszcze raz serdecznie zachęcamy do wpłat.


Z wyrazami szacunku

Antoni Adamowski

Przewodniczący Zarządu Rady Rodziców


Materiały dodatkowe: 

1. Regulamin Rady Rodziców
2. Plan finansowy
3. Wniosek o dofiansowanie
4. Protokoły ze spotkań RR
5. Listy i komunikaty
 
 

Regulamin Rady Rodziców

Regulamin Rady Rodziców.pdf

 


PLAN FINANSÓW

Funduszu Rady Rodziców

I Liceum Ogólnokształcące

im. Bartłomieja Nowodworskiego w Krakowie

na rok 2016/2017

 

                                    FUNDUSZ RADY RODZICÓW       KWOTA PLN
 

Planowane   wydatki

60.000,00

1

FUNDUSZ WSPIERANIA TRADYCJI I WYCHOWANIA PATRIOTYCZNEGO

 

(w tym - zakup krzyży maltańskich  6000,00 PLN)

11000,00

2

FUNDUSZ WYDARZEŃ KULTURALNYCH 


(w tym - Szopka Nowodworska
             Konkurs Piosenki Obcojęzycznej 
             Konkurs Piosenki Polskiej,
             Konkurs Poezji Angielskiej,
             Konkurs Prozy Angielskiej,
             Konkurs Translatorski )

9000,00

3

FUNDUSZ SPORTOWY

(w tym - Turniej Noworoczny – w tym wynajem sali Mecz "Święta Wojna"

5.000,00
4

FUNDUSZ OLIMPIJSKI I NAUKOWY

(w tym - dofinansowanie udziału uczniów przejazdy, posiłki, noclegi)

5.000,00
5

FUNDUSZ STYPENDIALNY I PROFILAKTYCZNY

(w tym - dofinansowanie samorządu uczniowskiego oraz nagrody dla najlepszych uczniów)

8.000,00
6

FUNDUSZ ZAPOMOGOWY DLA UCZNIÓW

( w tym - dofinanswanie obozów naukowych,wycieczek, stypendia i obiady dla uczniów w trudnej sytuacji materialnej)

14.000,00
7

FUNDUSZ WSPIERANIA BAZY MATERIALNEJ SZKOŁY

4.000,00
8 OBSŁUGA I PROWADZENIE KONTA BANKOWEGO RR 500,00
9 KOSZTY REPREZENTACYJNE I BIUROWE 3.500,00
10 Inne wydatki, w miarę posiadanych środków finansowych
 

Planowane   wpływy

przy założeniu wpłaty od każdego ucznia 100 PLN

92000

 


 

Wniosek o dofinansowanie

 

wniosek w postaci edytowalnej .doc

wniosek w postaci .pdf

 


 

Protokoły zebrań Rady Rodziców

1. Protokół z zebrania Rady Rodziców z dnia 6 września 2016   protokół_RR_06_09_2016

2. Protokół z zebrania Rady Rodziców z dnia 21 września 2016   protokół_RR_21_09_2016

3. Protokół z zebrania Rady Rodziców z dnia 20 grudnia 2016   protokół_RR_20_12_2016

4. Protokół z zebrania Rady Rodziców z dnia 25 kwietnia 2017 protokół_RR_25_04_2017

5. Protokół z zebrania Rady Rodziców z dnia 16 maja 2017 protokół_RR_16_05_2017

6. Protokół z zebrania Rady Rodziców z dnia 6 czerwca 2017 protokół_RR_06_06_2017

 

 


 

Protokoły z zebrań zarządu Rady Rodziców (.pdf)

1. Protokół z posiedzenia zarządu Rady Rodziców z dnia 21 września 2016   protokół zarząd RR 21 09 2016

2. Protokół z posiedzenia zarządu Rady Rodziców z dnia 18 października 2016   protokół zarząd RR 18 10 2016

3. Protokół z posiedzenia zarządu Rady Rodziców z dnia 25 października 2016   protokół zarząd RR 25 10 2016

4. Protokół z posiedzenia zarządu Rady Rodziców z dnia 23 listopada 2016   protokół zarząd RR 23 11 2016

5. Protokół z posiedzenia zarządu Rady Rodziców z dnia 20 grudnia 2016 protokół zarząd RR 20 12 2016

6. Protokół z posiedzenia zarządu Rady Rodziców z dnia 17 stycznia 2017 protokół zarządu RR 17 01 2017

7. Protokół z posiedzenia zarządu Rady Rodziców z dnia 22 lutego 2017 protokół zarządu RR 22 02 2017

8. Protokół z posiedzenia zarządu Rady Rodziców z dnia 21 marca 2017 protokół zarządu RR 21 03 2017

9. Protokół z posiedzenia zarządu Rady Rodziców z dnia 25 kwietnia 2017 protokół zarządu RR 25 04 2017

10. Protokół z posiedzenia zarządu Rady Rodziców z dnia 16 maja 2017 protokół zarządu RR 16 05 2017

 11.  Protokół z posiedzenia zarządu Rady Rodziców z dnia 6 czerwca 2017 protokół zarządu RR 06 06 2017

 


 

Listy i komunikaty

Regulamin uczestnika Balu Studniówkowego 2018 r. I LO im. Bartłomieja Nowodworskiego w Krakowie

 1. Studniówka 2018 r. jest uroczystością szkolną. Organizatorem Balu jest Komitet Studniówkowy, składający się z uczniów i rodziców uczniów I LO z siedzibą w Krakowie, przy Placu na Groblach nr 9, zwany dalej Organizatorem.
 2. Studniówka 2018 odbędzie się w Stara Zajezdnia Kraków by DeSilva w Krakowie, w dniu 13.01.2018 r. w godzinach 17.30 - 5.00.
 3. Uczestnikami Studniówki są uczniowie I LO - za okazaniem legitymacji szkolnej oraz osoby towarzyszące zgłoszone wcześniej za okazaniem dowodu tożsamości - zwani dalej Uczestnikami.
 4. Do uczestniczenia w Balu uprawnia zaproszenie przekazane przez Komitet Studniówkowy.
 5. Uczestników obowiązują stroje wizytowe.
 6. Uczestnicy przybywają na miejsce balu od godziny 17.30. Studniówka rozpoczyna się o godzinie 18.00
 7. Uczestnicy Studniówki są zobowiązani do przestrzegania ogólnie przyjętych norm zachowania w miejscach publicznych.
 8. W czasie Studniówki obowiązuje zakaz picia alkoholu i stosowania używek (wyjątek stanowi kieliszek szampana powitalnego).
 9. Zakazane jest wnoszenie alkoholu i innych używek do lokalu, w którym odbywa się Studniówka. Organizatorzy i osoby przez nich upoważnione mają prawo do skonfiskowania wnoszonego alkoholu.
 10. Osoby będące pod wpływem alkoholu lub innych środków odurzających nie mają prawa wstępu i przebywania na Studniówce.
 11. W przypadku zaistnienia okoliczności, o których mowa w pkt. 10, Organizator powiadomi o tym fakcie rodzica / opiekuna prawnego. W przypadku braku kontaktu z rodzicem / opiekunem prawnym Organizator może wezwać Pogotowie Ratunkowe.
 12. Osoby zachowujące się agresywnie, prowokacyjnie albo w inny sposób stwarzający zagrożenie dla bezpieczeństwa uczestników nie mają prawa wstępu i przebywania na Studniówce i zostaną przez Organizatora usunięte z imprezy.
 13. Uczniowie zobowiązani są podać Organizatorowi w terminie do 05.01.2018 r. dane: imię, nazwisko oraz telefon kontaktowy do rodzica. Dane osobowe uczestników będę wykorzystywane i przetwarzane wyłącznie na potrzeby organizacji Studniówki.
 14. Uczniowie, zapraszający osoby towarzyszące zobowiązani są podać Organizatorowi w terminie do 05.01.2018 r. dane osoby towarzyszącej: imię nazwisko,  telefon kontaktowy do rodzica w przypadku osób niepełnoletnich. Dane osobowe uczestników będą wykorzystywane i przetwarzane wyłącznie na potrzeby organizacji Studniówki
 15. W trakcie trwania imprezy obowiązuje zakaz wychodzenia poza obręb obiektu. Po opuszczeniu terenu Imprezy nie ma możliwości powrotu na Studniówkę.
 16. Uczeń lub osoba towarzysząca, wychodząc ze Studniówki przed zakończeniem zabawy zobowiązana jestpoinformować o tym Organizatora. Rodzice / opiekunowie uczniów oraz osób towarzyszących przejmują odpowiedzialność za młodzież z chwilą opuszczenia przez nich terenu Imprezy i wyrażają zgodę na samodzielny powrót do domu po godzinie 22.00 w dniu Studniówki.
 17. Uczestnicy i ich rodzice / opiekunowie ponoszą odpowiedzialność za zachowanie uczniów i odpowiadają finansowo za szkody materialne wyrządzone przez ich dzieci.
 18. Organizator nie ponosi odpowiedzialności za mienie pozostawione przez uczestników na terenie obiektu, wktórym odbędzie się Studniówka.
 19. Płatność za udział  Ucznia w Studniówce wynosi 340 zł płatne w ratach:

I       rata – 50 zł płatne do końca kwietnia 2017

II    rata – 100 zł płatne do 15 maja 2017

III  rata – 50 zł płatne do 15 czerwca

IV  rata – 50 zł płatne do 30 września 2017

V    rata – 90 zł płatne do 30 listopada 2017

 1. Płatność obejmuje: wynajęcie Sali, catering, muzykę, fotografa, kamerzystę, druk zaproszeń, koszta zaproszenia nauczycieli i drobne upominki dla nauczycieli.
 2. W przypadku rezygnacji z udziału w Studniówce do 29.11.2017 r. zwracane jest 100% wpłaconej kwoty, w przypadku rezygnacji w terminie do 22.12. 2017  zwracane jest 50% wpłaconej kwoty; w przypadku rezygnacji z udziału po 22.12.2017 r. wpłacona kwota nie ulega zwrotowi.
 3. Koszt uczestnictwa w Studniówce osoby towarzyszącej wynosi 220 zł, płatne jednorazowo do 30 listopada 2017 r.
 4. W sytuacjach nieobjętych powyższymi zapisami obowiązują przepisy prawa oświatowego i Statutu Szkoły.

OŚWIADCZENIE

Oświadczam, że zapoznałem/am się z powyższym Regulaminem, przyjmuję do wiadomości jego treść i  zobowiązuję się do jego przestrzegania:

Imię i nazwisko ucznia, klasa ……………………………………….…………………………………………….

Podpis …………………………………………

Imię i nazwisko Rodzica / opiekuna …….................................................................................................................

Podpis ……………………………………………..

Kraków, dn. ……………

***

Oświadczam, że zgodnie z art. 24 ust. 1 ustawy z dnia 29 sierpnia 1997 r. o ochronie danych osobowych (tekst jedn. Dz. U. z 2016 r., poz. 922.) zostałem(am) przez Komitet Organizacyjny z siedzibą w Krakowie, Plac na Groblach nr 9, poinformowany i przyjmuję do wiadomości, że:

 1. moje dane osobowe w zakresie obejmującym imię i nazwisko, wizerunek będą przetwarzane wyłącznie w celu uczestnictwa w Studniówce,
 2. przebieg Studniówki będzie rejestrowany za pomocą urządzeń nagrywających obraz i dźwięk, w celu późniejszego rozpowszechniania poprzez Internet, płyt DVD i wywołanie zdjęć pamiątkowych dla uczestników Studniówki,
 3. mam prawo dostępu do treści swoich danych oraz ich poprawiania,
 4. podanie danych jest dobrowolne, aczkolwiek odmowa ich podania jest równoznaczna z brakiem możliwości uczestnictwa w imprezie - Studniówka.

Wyrażam zgodę na publikację i udostępnianie mojego wizerunku przez media i media społecznościowe w celu realizacji relacji ze Studniówki.

 

Podpis ucznia ……………………………………….

Wyrażam również zgodę na publikację i rozpowszechnianie wizerunku mojego dziecka przez media i media społecznościowe w celu realizacji relacji ze Studniówki.

Podpis Rodzica / opiekuna …………………………………..