Rekrutacja

Informacje dla przyjętych do I LO:

Dyrygent chóru zaprasza uczniów klas pierwszych, którzy zadeklarowali wolę śpiewania w chórze oraz chcieliby wyjechać do Zakopanego wraz z Chórem I LO, w terminie 22-28.08.2017, na spotkanie w Auli w poniedziałek, 10 lipca, o godz.11:00.

 

Dnia 7 lipca 2017 w auli szkoły odbędzie się obowiązkowe spotkanie uczniów, przyjętych do klas pierwszych w roku szkolnym 2017/2018, z Dyrekcją I LO w sprawach dotyczących organizacji rozpoczęcia roku szkolnego, uroczystości ślubowania klas pierwszych, pracy Samorządu Uczniowskiego oraz działalności Chóru Nowodworskiego.

Godz. 12:30 klasy 1a, 1b, 1c
Godz. 13:30 klasy 1d, 1e, 1f
Godz. 14:30 klasy 1g, 1h, 1k

Dnia 7 lipca 2017 w auli szkoły odbędą się spotkania rodziców uczniów przyjętych do klas pierwszych w roku szkolnym 2017/2018 z Dyrekcją I LO i wychowawcami klas.

Godz. 17:00 klasy 1a, 1b, 1c, 1d, 1h
Godz. 17:30 klasy 1e, 1f, 1g, 1k

 

ETAPY W POSTĘPOWANIU REKRUTACYJNYM

  1. Złożenie wniosku o przyjęcie do szkoły (wniosek należy wydrukować z portalu www.krakow.e-omikron.pl) - od 24 kwietnia do 12 czerwca 2017 r. do godz. 15.00 - zapraszamy w godzinach dyżurów Komisji Rekrutacyjnej.
  2. Dostarczenie do szkoły pierwszego wyboru poświadczonej kopii świadectwa ukończenia gimnazjum oraz wyników egzaminu gimnazjalnego od 23 do 27 czerwca 2017 r. do godz. 15.00
  3. Podanie do publicznej wiadomości przez komisję rekrutacyjną listy kandydatów zakwalifikowanych i kandydatów niezakwalifikowanych - 30 czerwca 2017 r. godz. 12.00
  4. Potwierdzenie przez rodzica kandydata woli podjęcia nauki w danej szkole poprzez dostarczenie: oryginału świadectwa ukończenia gimnazjum i oryginału zaświadczenia o wynikach egzaminu gimnazjalnego do 5 lipca 2017 r. do godz. 15.00
  5. Podanie do publicznej wiadomości przez komisję rekrutacyjną listy kandydatów przyjętych i listy kandydatów nieprzyjętych - 7 lipca 2017 r. godz.12.00

Rozporządzenie Ministra Edukacji Narodowej z dnia 14 marca 2017 r. w sprawie przeprowadzania postępowania rekrutacyjnego oraz postępowania uzupełniającego na lata szkolne 2017/2018–2019/2020 do trzyletniego liceum ogólnokształcącego, czteroletniego technikum i branżowej szkoły I stopnia, dla kandydatów będących absolwentami dotychczasowego gimnazjum.

http://isap.sejm.gov.pl/DetailsServlet?id=WDU20170000586

W przypadku przeliczania na punkty wyników egzaminu gimnazjalnego wynik przedstawiony w procentach z:
- języka polskiego,
- historii i wiedzy o społeczeństwie,
- matematyki,
- przedmiotów przyrodniczych,
- języka obcego nowożytnego na poziomie podstawowym
mnoży się przez 0,2.

W przypadku przeliczania na punkty ocen z zajęć edukacyjnych, wymienionych na świadectwie ukończenia gimnazjum, za oceny wyrażone w stopniu:
celującym – przyznaje się po 18 punktów;
bardzo dobrym – przyznaje się po 17 punktów;
dobrym – przyznaje się po 14 punktów;
dostatecznym – przyznaje się po 8 punktów;
dopuszczającym – przyznaje się po 2 punkty.

Za świadectwo ukończenia gimnazjum z wyróżnieniem, przyznaje się 7 punktów.
 
Za:
1) uzyskanie w zawodach wiedzy będących konkursem o zasięgu ponadwojewódzkim organizowanym przez kuratorów oświaty na podstawie zawartych porozumień:
a) tytułu finalisty konkursu przedmiotowego – przyznaje się 10 punktów,
b) tytułu laureata konkursu tematycznego lub interdyscyplinarnego – przyznaje się 7 punktów,
c) tytułu finalisty konkursu tematycznego lub interdyscyplinarnego – przyznaje się 5 punktów;
2) uzyskanie w zawodach wiedzy będących konkursem o zasięgu międzynarodowym lub ogólnopolskim albo turniejem o zasięgu ogólnopolskim
d) tytułu finalisty konkursu z przedmiotu lub przedmiotów artystycznych – przyznaje się 7 punktów,
e) tytułu laureata turnieju z przedmiotu lub przedmiotów artystycznych – przyznaje się 3 punkty,
f) tytułu finalisty turnieju z przedmiotu lub przedmiotów artystycznych nieobjętych ramowym planem nauczania szkoły artystycznej – przyznaje się 2 punkty;
3) uzyskanie w zawodach wiedzy będących konkursem o zasięgu wojewódzkim organizowanym przez kuratora oświaty:
a) dwóch lub więcej tytułów finalisty konkursu przedmiotowego – przyznaje się 10 punktów,
b) dwóch lub więcej tytułów laureata konkursu tematycznego lub interdyscyplinarnego – przyznaje się 7 punktów,
c) dwóch lub więcej tytułów finalisty konkursu tematycznego lub interdyscyplinarnego – przyznaje się 5 punktów,
d) tytułu finalisty konkursu przedmiotowego – przyznaje się 7 punktów,
e) tytułu laureata konkursu tematycznego lub interdyscyplinarnego – przyznaje się 5 punktów,
f) tytułu finalisty konkursu tematycznego lub interdyscyplinarnego – przyznaje się 3 punkty;
4) uzyskanie w zawodach wiedzy będących konkursem albo turniejem, o zasięgu ponadwojewódzkim lub wojewódzkim,
a) dwóch lub więcej tytułów finalisty konkursu z przedmiotu lub przedmiotów artystycznych objętych ramowym planem nauczania szkoły artystycznej – przyznaje się 10 punktów,
b) dwóch lub więcej tytułów laureata turnieju z przedmiotu lub przedmiotów artystycznych nieobjętych ramowym planem nauczania szkoły artystycznej – przyznaje się 7 punktów,
c) dwóch lub więcej tytułów finalisty turnieju z przedmiotu lub przedmiotów artystycznych nieobjętych ramowym planem nauczania szkoły artystycznej – przyznaje się 5 punktów,
5) uzyskanie wysokiego miejsca w zawodach wiedzy innych niż wymienione w pkt 1–4, artystycznych lub sportowych, organizowanych przez kuratora oświaty lub inne podmioty działające na terenie szkoły, na szczeblu:
a) międzynarodowym – przyznaje się 4 punkty,
b) krajowym – przyznaje się 3 punkty,
c) wojewódzkim – przyznaje się 2 punkty,
d) powiatowym – przyznaje się 1 punkt.
2. W przypadku gdy kandydat ma więcej niż jedno szczególne osiągnięcie z takich samych zawodów wiedzy, artystycznych i sportowych, o których mowa w ust. 1, na tym samym szczeblu oraz z tego samego zakresu, wymienione na świadectwie ukończenia gimnazjum, przyznaje się jednorazowo punkty za najwyższe osiągnięcie tego ucznia w tych zawodach, z tym że maksymalna liczba punktów możliwych do uzyskania za wszystkie osiągnięcia wynosi 18 punktów.
 
W przypadku przeliczania na punkty kryterium za osiągnięcia w zakresie aktywności społecznej, w tym na rzecz środowiska szkolnego, w szczególności w formie wolontariatu - przyznaje się 3 punkty.

Dzień otwarty

Relacja z dni otwartych w ubiegłych latach.

Charakterystyka klas

Opis klas otwieranych każdego roku, wraz z praktycznymi informacjami...

Bursy

Bursa? Które współpracują ze szkołą? Która najbliżej?

Klasa BGŻ BNP PARIBAS

Klasa BGŻ BNP PARIBAS - otwieramy drzwi przyszłości.