Rekrutacja 2018/2019

Co należy zrobić aby zostać uczniem I LO im. B. Nowodworskiego?

Wybierz klasę lub klasy, którymi jesteś zainteresowany:

http://nowodworek.krakow.pl/index.php/rekrutacja/klasy

Pamiętaj, że możesz wybrać dowolną liczbę szkół oraz dowolną liczbę klas.

 I Złóż wniosek.

 1. Zaloguj się w systemie omikron: https://krakow.e-omikron.pl/omikron-parents/main.action
 2. Po uważnym przeczytaniu instrukcji, wypełnij, wydrukuj i podpisz wniosek o przyjęcie do szkoły ponadgimnazjalnej.
 3. Przynieś wniosek do szkoły pierwszego wyboru. (wniosek składany jest przez kandydata wyłącznie w szkole pierwszego wyboru, nawet wtedy, gdy kandydat oprócz I LO wybrał inne szkoły ponadgimnazjalne, które objęte są systemem elektronicznej rekrutacji).
 4. Wraz z wnioskiem dostarcz do szkoły dokumenty potwierdzające: poświadczone kopie (lub ksero + oryginał do wglądu) zaświadczeń o uzyskaniu tytułu laureata lub finalisty etapu ponadwojewódzkiego/wojewódzkiego, konkursów przedmiotowych organizowanych przez kuratora oświaty i olimpiad przedmiotowych, które dają uprawnienia do przyjęcia do szkoły w pierwszej kolejności.
 5. Dołącz ewentualnie inne dokumenty potwierdzające: wielodzietność rodziny kandydata; samotne wychowywanie kandydata w rodzinie; niepełnosprawność kandydata, jego rodzica rodziców lub rodzeństwa; dokument poświadczający objęcie dziecka pieczą zastępczą (patrz: zasady naboru i pliki do pobrania na stronie: www.krakow.e-omikron.pl).

Dokumenty proszę przynosić w godzinach dyżurowania komisji rekrutacyjnej:

dyżury

 II Uzupełnij wniosek: 22 – 26 czerwca 2018

Dotyczy absolwentów gimnazjów, dla których I LO jest szkołą pierwszego wyboru.

 1. poświadczona przez dyrektora gimnazjum kopia świadectwa ukończenia gimnazjum
 2. poświadczona przez dyrektora gimnazjum kopia zaświadczenia o wyniku egzaminu gimnazjalnego
 3. poświadczone kopie (lub ksero + oryginał do wglądu) zaświadczeń o uzyskaniu tytułu laureata lub finalisty etapu ponadwojewódzkiego / wojewódzkiego konkursów przedmiotowych organizowanych przez kuratora oświaty (w przypadku, kiedy nie były dostarczone wraz z wnioskiem), lub innych konkursów i szczególnych osiągnięć, w których uczeń uzyskał wysokie miejsce dające punkty w procesie rekrutacji do szkoły. (W przypadku uzyskania przez ucznia miejsca uznanego za wysokie w zawodach wiedzy, artystycznych i sportowych nie umieszczonych w załączniku do ZARZĄDZENIA NR 22/18 MALOPOLSKIEGO KURATORA OŚWIATY z dnia 27 lutego 2018r. składający wniosek do szkoły pierwszego wyboru zobowiązany jest do doniesienia regulaminu tych zawodów, w którym opisane zostało przydzielenie punktów rekrutacyjnych. Na podstawie przedstawionego regulaminu komisja rekrutacyjna dokonuje analizy regulaminu tych zawodów oraz przypisania odpowiedniej liczby punktów rekrutacyjnych)
 4. w przypadku kandydatów z wadami słuchu, wzroku, narządów ruchu i innymi schorzeniami orzeczenie kwalifikacyjne publicznej poradni psychologiczno-pedagogicznej, w tym publicznej poradni specjalistycznej.

 

Terminy uzupełniania wniosków:

 22 czerwca (piątek), 11:00 – 15:00

25 czerwca (poniedziałek), 11:00 – 15:00

26 czerwca (wtorek), 11:00 – 15:00

 

III Sprawdź, czy znajdujesz się na liście kandydatów zakwalifikowanych przez komisję rekrutacyjną do I LO im B. Nowodworskiego w Krakowie.

Lista kandydatów zakwalifikowanych będzie podana do publicznej wiadomości na tablicy ogłoszeń w holu głównym szkoły na parterze w dniu:

29 czerwca 2018 o godzinie 12:00

IV Potwierdź wolę podjęcia nauki w I LO im. B. Nowodworskiego w Krakowie dostarczając komisji rekrutacyjnej następujące dokumenty:

 1. oryginał świadectwa ukończenia gimnazjum,
 2. oryginał zaświadczenia o wynikach egzaminu gimnazjalnego,
 3. dwa zdjęcia (na odwrocie podpisanych ołówkiem imieniem i nazwiskiem),
 4. karta zdrowia ucznia (do odbioru w gabinecie medycznym macierzystego gimnazjum).

Terminy dyżurów komisji rekrutacyjnej - składanie dokumentów

29 czerwca, 12:00 - 15:00

2 lipca, 11:00 - 15:00

3 lipca, 11:00 - 15:00

6 lipca, 11:00 - 15:00

9 lipca, 11:00 - 15:00

Podanie do publicznej wiadomości przez komisję rekrutacyjną listy kandydatów przyjętych i listy kandydatów nieprzyjętych do I LO

 10 lipca 2018 (wtorek), godz. 12:00 - tablice ogłoszeń na parterze w holu głównym I LO w Krakowie

 

Terminy dyżurów komisji rekrutacyjnej - składanie podań o uwzględnienie w rekrutacji uzupełniającej:

13 lipca (piątek), 10:00-12:00

16 lipca (poniedziałek), 10:00-12:00

18 lipca (środa), 10:00-12:00

 

Terminy przeprowadzania postępowania rekrutacyjnego i postępowania uzupełniającego, w tym terminy składania dokumentów do klas pierwszych publicznych szkół: trzyletniego liceum ogólnokształcącego, czteroletniego technikum i branżowej szkoły I stopnia na terenie województwa małopolskiego na rok szkolny 2018/2019.

Lp.

Rodzaj czynności

Termin w postępowaniu rekrutacyjnym

Termin w postępowaniu uzupełniającym

1.

Złożenie wniosku o przyjęcie do szkoły wraz z dokumentami potwierdzającymi spełnienie przez kandydata warunków lub kryteriów branych pod uwagę w postępowaniu rekrutacyjnym.

 

od 23 kwietnia do 11 czerwca 2018 r.

 

od 11 do 18 lipca 2018 r.

2.

Złożenie wniosku o przyjęcie do szkoły, w której przeprowadza się:

sprawdzian uzdolnień kierunkowych jeżeli program nauczania realizowany w szkole lub oddziale wymaga od kandydatów szczególnych indywidualnych predyspozycji /art. 20f ust.5 ustawy o systemie oświaty 1)

próby sprawności fizycznej w postępowaniu rekrutacyjnym do szkoły sportowej, mistrzostwa sportowego, szkoły z oddziałami sportowymi lub z oddziałami mistrzostwa sportowego /art. 20h ust.1 pkt 3 i ust. 4 ustawy o systemie oświaty/;

sprawdzian kompetencji językowych w postępowaniu rekrutacyjnym do szkoły dwujęzycznej, szkoły z oddziałami dwujęzycznymi lub z oddziałami międzynarodowymi /art. 7b ust.1c, art. 20j ust.1 ustawy o systemie oświaty/.

od 23 kwietnia do 18 maja 2018

11 lipca 2018 r.

3.

Weryfikacja przez komisję rekrutacyjną wniosków o przyjęcie do szkoły i dokumentów potwierdzających spełnienie przez kandydata warunków lub kryteriów branych pod uwagę w postępowaniu rekrutacyjnym, w tym dokonanie czynności, o których mowa w art. 20t ust.7 ustawy o systemie oświaty.

 

 

od 23 kwietnia do 27 czerwca 2018 r

 

 

od 11 do 27 lipca 2018 r.

4.

Przeprowadzenie sprawdzianu uzdolnień kierunkowych, prób sprawności fizycznej, sprawdzianu kompetencji językowych.

od 22 do 25 maja 2018 r

od 12 do 16 lipca 2018 r

5.

Podanie do publicznej wiadomości przez komisję rekrutacyjną listy kandydatów, którzy uzyskali pozytywny wynik sprawdzianu uzdolnień kierunkowych, prób sprawności fizycznej, sprawdzianu kompetencji językowych.

5 czerwca 2018 r. do godz. 12.00

18 lipca 2018 r. do godz. 12.00

6.

Uzupełnienie wniosku o przyjęcie do szkoły o świadectwo ukończenia gimnazjum oraz zaświadczenie o wynikach egzaminu gimnazjalnego.

od 22 do 26 czerwca 2018 r.

nie dotyczy

7.

Podanie do publicznej wiadomości przez komisję rekrutacyjną listy kandydatów zakwalifikowanych i kandydatów niezakwalifikowanych.

29 czerwca 2018 r. godz. 12.00

30 lipca 2018 r.

godz. 12.00

8.

Wydanie przez szkołę skierowania na badania lekarskie kandydatowi, w przypadku złożenia przez niego wniosku rekrutacyjnego do szkoły prowadzącej kształcenie zawodowe.

do 3 lipca 2018 r.

do 13 sierpnia 2018 r.

9.

Potwierdzenie woli podjęcia nauki w danej szkole poprzez dostarczenie:

oryginału świadectwa ukończenia gimnazjum i oryginału zaświadczenia o wynikach egzaminu gimnazjalnego o ile nie zostały wcześniej złożone (por. punkt 6 – uzupełnienie wniosku)

zaświadczenia lekarskiego zawierającego orzeczenie o braku przeciwskazań zdrowotnych do podjęcia praktycznej nauki zawodu – w przypadku szkoły prowadzącej kształcenie zawodowe.

do 9 lipca 2018 r.

do 21 sierpnia 2018 r.

10.

Podanie do publicznej wiadomości przez komisję rekrutacyjną listy kandydatów przyjętych i listy kandydatów nieprzyjętych.

10 lipca 2018 r. godz.12.00

22 sierpnia 2018 r. godz.12.00

  

Przepisy ustawy o systemie oświaty dotyczące uznawania wykształcenia uzyskanego w zagranicznym systemie oświaty

Warunki podejmowania nauki przez cudzoziemców w polskich szkołach są określone przepisami 
art. 363 ustawy z dnia 14 grudnia 2016 r. – Przepisy wprowadzające ustawę – Prawo oświatowe (Dz.U. z 2017 r. poz. 60) oraz rozporządzenia Ministra Edukacji Narodowej z 23 sierpnia 2017 r. zmieniającego rozporządzenie w sprawie kształcenia osób niebędących obywatelami polskimi oraz osób będących obywatelami polskimi, które pobierały naukę w szkołach funkcjonujących w systemach oświaty innych państw (Dz.U. z 2017 r. poz. 1634) (http://dziennikustaw.gov.pl/du/2017/1634/1) – w odniesieniu do gimnazjów i szkół ponadgimnazjalnych, do czasu zakończenia kształcenia w tych szkołach.

Zagraniczne świadectwo potwierdzające wykształcenie średnie może być w Polsce uznane z mocy prawa lub decyzją kuratora oświaty. Szczegółowe informacje są dostępne pod adresem https://men.gov.pl/wspolpraca-miedzynarodowa/uznawanie-swiadectw-zagranicznych/informacje-ogolne.html

 

 

 

Dzień otwarty

Relacja z dni otwartych w ubiegłych latach.

Charakterystyka klas

Opis klas otwieranych każdego roku, wraz z praktycznymi informacjami...

Bursy

Bursa? Które współpracują ze szkołą? Która najbliżej?

Klasa BGŻ BNP PARIBAS

Klasa BGŻ BNP PARIBAS - otwieramy drzwi przyszłości.