Stypendium im. prof. Józefa Nedomy

Stypendium Absolwentów Nowodworka rocznik 1978 "Wszechstronny jak Nowodworczyk"

Nowodworska Nagroda Literacka


Celem Stypendium jest wyróżnianie uczniów posiadających wszechstronną wiedzę, a nie dysponujących środkami finansowymi na jej dodatkowe pogłębianie i tym samym podkreślanie roli Nowodworka jako liceum kształcącego uczniów na wysokim poziomie z każdego przedmiotu.

Regulamin Funduszu Stypendialnego im. prof. Józefa Nedomy

Patron Funduszu, prof. dr hab. Józef Nedoma (1920 - 1990) był krakowianinem, Nowodworczykiem, Sybirakiem, absolwentem Uniwersytetu Jagiellońskiego, nauczycielem akademickim, chemikiem-krystalografem i rentgenologiem, patriotą, poliglotą i tłumaczem.

Niniejszy Fundusz Stypedialny stanowi hołd dla wielowiekowej tradycji I Liceum Ogólnokształcącego im. Bartłomieja Nowodworskiego, a ponadto jest próbą spłacenia długu wdzięczności, zaciągniętego przed laty przez Patrona - prof. Józefa Nedomę.

Cel funduszu stypendialnego:

 • Pomoc finansowa dla wybitnie uzdolnionych maturzystów I Liceum Ogólnokształcącego im. Bartłomieja Nowodworskiego w Krakowie.
 • Krzewienie postawy życiowej Patrona Fundacji - prof. Józefa Nedomy, który łączył umiłowanie do nauk ścisłych z pasją nauki języków obcych.
 • Propagowanie nauki języków obcych nie jako celu samego w sobie, ale jako elementu pozwalającego na poszerzanie wiedzy w innych dziedzinach nauki.
 • Zatrzymanie w pamięci Rodziny Nowodworskiej osoby Patrona Funduszu jako jednego z wybitnych absolwentów.

Zasady przyznawania stypendium:

 • Wysokość Stypendium wynosi 1000 euro rocznie.
 • Stypendium jest przyznawane przez Kapitułę Funduszu jednemu absolwentowi, który, zdaniem Kapituły, najlepiej spełnia kryteria, o których mowa poniżej.
 • Prawo zgłaszania kandydatów do Funduszu Stypendialnego posiadają: Członkowie Kapituły, wychowawcy klas maturalnych i samorządy klasowe.

Wybór stypendysty

 • Członkowie Kapituły spotykają się raz w roku w siedzibie Szkoły w porze wiosennej, po klasyfikacji maturzystów.
 • Na posiedzeniu członkowie Kapituły rozpatrują zgłoszone kandydatury.
 • Decyzja o przyznaniu Stypendium zapada zwykłą większością głosów.
 • W przypadku równej liczby głosów dla dwóch kandydatów, przeważa głos przewodniczącego Kapituły.
 • Kapituła może, w szczególnych przypadkach, podjąć decyzję o podziale kwoty stypendium pomiędzy dwóch równorzędnych kandydatów.

Nowodworska nagroda literacka
Inicjatywa absolwentów rocznika 1965

Nagroda Literacka jest inicjatywą klasy maturalnej z 1965 r. podjętą na 30-leciu matury w 1995 r. Autorem pomysłu, by coś dać od siebie Szkole, jest absolwent klasy XI c Stanisław Ibek. Uczestniczący w spotkaniu w 1995 r. polonista prof. Jan Majda podsunął pomysł utworzenia nagrody literackiej.

„Nagroda jest swego rodzaju spłaceniem długu wobec Szkoły, której dużo zawdzięczamy. Chodzi nam też o to, by mobilizować młodzież do aktywnościi jednocześnie pokazać, że o kolegach z klasy i o Szkole można i trzeba pamiętać również wiele lat po zakończeniu nauki” – tak o nagrodzie mówi Marian Ożóg, przedstawiciel absolwentów rocznika 1965.

Pierwszy raz nagroda była wręczana w 1996 r. Szkoła co roku przekazuje na wiosnę prace uczniów, następnie czyta je wąskie grono absolwentów - miłośników literatury, którzy następnie swoje propozycje przedstawiają na corocznym spotkaniu maturalnym". Ostateczną decyzję podejmuje więc cała klasa. Przez 10 lat była to nagroda fundowana przez klasę XI c, bo tylko ta klasa spotykała się, ale od 40-lecia matury spotyka się cały rocznik i jest to wspólna nagroda rocznika 1965!

Stypendium Absolwentów Nowodworka rocznik 1978 "Wszechstronny jak Nowodworczyk"

Cel utworzenia stypendium

Od wieków, w historii ludzkości istotną rolę odgrywały elity, czyli ludzie o wysokim morale, poczuciu patriotyzmu i wszechstronnym wykształceniu. XXI wiek stawia przed elitami nowe wyzwania.

Wszechstronne wykształcenie pomaga zarówno zrozumieć zachodzące szybko zmiany, być ich aktywnym uczestnikiem jak i wiedzieć je w historycznej perspektywie.

Jako absolwenci I Liceum Ogólnokształcącego im. Bartłomieja Nowodworskiego w Krakowie z XX wieku pragniemy w XXI wieku propagować ideę wszechstronnego wykształcenia wśród kolejnych pokoleń Nowodworczyków, poprzez przyznawanie stypendium Wszechstronny jak Nowodworczyk.

Celem Stypendium jest wyróżnianie uczniów posiadających wszechstronną wiedzę, a nie dysponujących środkami finansowymi na jej dodatkowe pogłębianie i tym samym podkreślanie roli Nowodworka jako liceum kształcącego uczniów na wysokim poziomie z każdego przedmiotu.

Kapituła stypendium:

 • Stypendium przyznawane jest przez Kapitułę Stypendium.
 • Kapituła Stypendium składa się z pięciu osób, Absolwentów Nowodworka rocznika 1978.
 • Wyboru członków Kapituły dokonuje się w czasie zjazdu Absolwentów rocznika 1978 z okazji rocznicy matury.
 • W przypadku rezygnacji któregoś z Członków Kapituły, pozostali dokonują wyboru nowego Członka, uwzględniając ewentualne zgłoszenia i sugestie wszystkich Absolwentów.
 • Kapituła wybiera spośród swoich Członków, w drodze głosowania, Przewodniczącego i Zastępcę.
 • Członkowie Kapituły wyrażają chęć każdorazowego uczestniczenia w uroczystości wręczenia Stypendium.
 • Kapituła może dokonywać zmian w zasadach przyznawania stypendium, aby jak najlepiej realizować cel utworzenia stypendium.

Fundusz stypendialny

 • Stypendium finansowane jest z dobrowolnych składek Absolwentów Nowodworka rocznik 1978.
 • Zebrane pieniądze w całości przekazywane są na cele Stypendium, z wyjątkiem ewentualnego potrącenia kosztów obsługi bankowej.
 • Kwota stypendium zostanie zdeponowana na koncie bankowym Rady Rodziców Liceum im. Bartłomieja Nowodworskiego co najmniej jeden miesiąc przed terminem wręczenia.
 • Kwota nadwyżki przekazanej na konto Rady Rodziców będzie przeznaczana na wypłatę stypendium w kolejnym roku.
 • W przypadku wpłat wystarczających na pokrycie kilku stypendiów Kapituła podejmie decyzję albo o zwiększeniu kwoty stypendium albo o zwiększeniu ilości stypendystów.

Ogólne zasady przyznawania stypendium

 • Stypendium, w wysokości minimum 500 zł, przyznawane jest raz w roku, po ukończeniu klasy I, II, uczniowi, który spełni wymagania niezbędne do jego uzyskania. Stypendium można otrzymać tylko raz.
 • W uzasadnionym przypadku może zostać przyznane stypendium specjalne, w trybie całorocznym, w wysokości minimum 300 zł na kwartał.
 • Stypendium będzie przyznawane od roku 2008 roku w cyklach pięcioletnich.
 • Decyzję o dalszym przyznawaniu stypendium przez kolejnych 5 lat podejmuje zjazd Absolwentów (zjazdy w latach 2013, 2018, 2023 itd.) lub Kapituła Stypendium, gdyby zjazd się nie odbył.
 • Kapituła wybiera Stypendystów spośród przedstawionych przez Dyrekcję Liceum kandydatur spełniających wymogi stypendium.
 • Podstawowymi kryteriami przyznania stypendium są:
 • wysoka średnia z wybranych przedmiotów,
 • zaangażowanie w życie szkoły i środowiska lub inne wyróżniające cechy,
 • dochód na osobę niższy od przeciętnego.
 • Stypendium dla uczniów klas I i II wręczane jest przez przedstawicieli Kapituły w czasie Gali Nowodworskiej na zakończenie roku szkolnego.
 • Stypendium specjalne (całoroczne) jest wypłacane raz na kwartał, w miesiącach czerwiec, wrzesień, grudzień, marzec.
dochód na osobę niższy od przeciętnego