Małopolska Chmura Edukacyjna w Gminie Miejskiej Kraków (V edycja)
1. Charakterystyka projektu pn. „Małopolska Chmura Edukacyjna w Gminie Miejskiej Kraków”
Projekt „Małopolska Chmura Edukacyjna w Krakowie” ma na celu podniesienie kompetencji kluczowych uczniów krakowskich szkół ponadgimnazjalnych z zakresu fizyki, biologii, chemii, przedsiębiorczości, geografii i umiejętności pracy zespołowej w kontekście środowiska pracy.

Jest kierowany do uczniów 12 szkół: 7 liceów ogólnokształcących  i 5 techników, w szczególności do uczniów wykazujących zainteresowania i predyspozycje do ww. przedmiotów oraz kompetencje pozwalające im na opanowanie materiału wykraczającego poza podstawę programową. W ramach projektu zostaną zorganizowane zajęcia rozwijające dla uczniów zainteresowanych podnoszeniem kompetencji w zakresie nauk matematyczno-przyrodniczych oraz przedsiębiorczości.
Zajęcia będą odbywać się we współpracy z uczelniami wyższymi w formule zajęć on-line oraz kół naukowych. Zaplanowano także wyjście uczniów na zajęcia na uczelnię.
Zajęcia będą odbywać się wg scenariuszy opracowanych przez pracowników naukowych. Zostaną także zakupione pomoce dydaktyczne niezbędne do prowadzenia zajęć.

  • biologia – Uniwersytet Jagielloński
  • chemia – Politechnika Krakowska

2. Informacje na rok szkolny 2020/2021
W roku szkolnym 2020/2021 w I LO im. Bartłomieja Nowodworskiego w Krakowie przewiduje się 4 główne formy prowadzenia zajęć:

  • lekcje on-line z biologii
  • koło naukowe z biologii
  • lekcje on-line z chemii
  • koło naukowe chemii

Każde z nich będzie prowadzone w wymiarze 15 godzin lekcyjnych na semestr (przez 2 semestry). Planuje się prowadzenie zajęć od końca października 2020 r. do czerwca 2021 r. Jednolity harmonogram zajęć on-line zostanie ustalony na poziomie całego województwa we współpracy z uczelniami prowadzącymi poszczególne przedmioty. Zajęcia będą realizowane wg scenariuszy wypracowanych w ramach projektu koordynacyjnego „Małopolska Chmura Edukacyjna”. Ich realizacja (we współpracy z tymi uczelniami) przyczyni się do wzrostu kompetencji kluczowych uczestników projektu w wybranym obszarze tematycznym.
Harmonogram kół naukowych zostanie ustalony po zakończeniu rekrutacji oraz po ustaleniu harmonogramu zajęć on-line, przy czym koła
naukowe będą pracować równolegle do toczących się zajęć on-line. Ponadto przewiduje się wyjścia uczniów na zajęcia na uczelni (raz na semestr dla każdej grupy realizującej zajęcia on-line).
Zajęcia on-line z chemii odbywać się będą w czwartki w godzinach 7.30-9.00, a z biologii w środy w godzinach 7.30-9.00.
Rozpoczęcie zajęć poprzedzi rekrutacja uczestników, którą przeprowadzi się w połowie października 2020 r.
Od uczestników będzie wymagana frekwencja na poziomie co najmniej 70%. Przewidywany wymiar czasowy zajęć on-line i koła dla jednej grupy uczniów z danego obszaru tematycznego wynosi 30h w roku szkolnym (1 h zajęć odpowiada 45 min.).
W ramach zadania planuje się zakup pomocy dydaktycznych do prowadzenia zajęć. Zakupy te są niezbędne dla właściwego zorganizowania zajęć i będą miały wpływ na ich atrakcyjność, jak również przyczynią się do wzrostu kompetencji kluczowych uczniów biorących udział w zajęciach, ponieważ będą wykorzystywane podczas zajęć on-line oraz kół naukowych.