logo

Beneficjent: Gmina Miejska Kraków

Prowadzi projekt: „Małopolska Chmura Edukacyjna (VI edycja) Licea Ogólnokształcące w Gminie Miejskiej Kraków” numer RPMP.10.01.04-12-0022/21

Celem projektu jest organizacja zajęć on-line oraz kół naukowych przy współpracy krakowskich wyższych uczelni (Uniwersytet Jagielloński, Politechnika Krakowska, Uniwersytet Pedagogiczny, Akademia Górniczo-Hutnicza,  Uniwersytet Ekonomiczny) oraz liceów i techników, których planowanym efektem będzie podniesienie  kompetencji kluczowych  u uczniów szkół ponadgimnazjalnych z krakowskich szkół, w zakresie nauk przyrodniczo-matematycznych, przedsiębiorczości oraz języków obcych.

Wartość projektu: zł 395 165,61 zł.

Kwota dofinasowania:  375 407,32zł (trzysta siedemdziesiąt pięć tysięcy czterysta siedem zł i 66/100)

Realizatorzy projektu:

 1. Miejskie Centrum Obsługi Oświaty w Krakowie, 31-450 Kraków ul. Ułanów 9a, Biuro ds. Realizacji Projektu „Małopolska Chmura Edukacyjna VI w Gminie Miejskiej Kraków”.
 2. I Liceum Ogólnokształcące im. Bartłomieja Nowodworskiego w Krakowie, ul. Plac na  Groblach 9.
 3. II Liceum Ogólnokształcące im. Króla Jana II Sobieskiego w Krakowie, ul. Sobieskiego 9.
 4. III Liceum Ogólnokształcące im. Jana Kochanowskiego w Krakowie, os. Wysokie 6.
 5. IV Liceum Ogólnokształcące im. Tadeusza Kościuszki  w Krakowie, ul. Krzemionki 11
 6. V Liceum Ogólnokształcące im. Augusta Witkowskiego w Krakowie, ul. Studencka 12.
 7. VI Liceum Ogólnokształcące im. Adama Mickiewicza w Krakowie, ul. Wąska 7.
 8. VII Liceum Ogólnokształcące im. Zofii Nałkowskiej w Krakowie, ul. Skarbińskiego 5.
 9. VIII Liceum Ogólnokształcące im. Stanisława Wyspiańskiego w Krakowie, ul. Grzegórzecka 24.
 10. X Liceum Ogólnokształcące im. Komisji Edukacji Narodowej w Krakowie, ul. Wróblewskiego 8.
 11. XX Liceum Ogólnokształcące im. Leopolda Staffa w Krakowie, ul. Szlak 5.
 12. XI Liceum Ogólnokształcące im. Marii Dąbrowskiej w Krakowie, os. Teatralne 33.

Rekrutacja rozpocznie się  w pierwszych dniach września.  Szkoły prowadzą rekrutację wśród swoich uczniów. W projekcie udział może wziąć uczeń szkoły, która jest jednym z realizatorów

Projekt przewiduje stosowanie mechanizmu racjonalnych usprawnień to znaczy, że każdy uczestnik ze specjalnymi potrzebami może liczyć na dostosowanie warunków specjalnie dla niego.

W załączeniu regulamin konkursu,  zawierający  katalog usług, które mogą być świadczone na rzecz osób ze względu na określony rodzaj niepełnosprawności

Rekrutacja może odbywać się również drogą elektroniczną. Dokumenty rekrutacyjne zostaną przesłane na wskazany w zgłoszeniu adres email, Zgłoszeń należy dokonywać na adres email Szkoły podany na jej stronie internetowej.

Regulamin oraz dokumenty rekrutacyjne dostępne na stronach www oraz w biurze projektu MCOO ul. Ułanów 9a Kraków

 

Małopolska Chmura Edukacyjna w Gminie Miejskiej Kraków (VI edycja)

1. Charakterystyka projektu pn. „Małopolska Chmura Edukacyjna w Gminie Miejskiej Kraków”

Projekt „Małopolska Chmura Edukacyjna w Krakowie” ma na celu podniesienie kompetencji kluczowych uczniów krakowskich szkół ponad gimnazjalnych z zakresu fizyki, biologii, chemii, przedsiębiorczości, geografii i umiejętności pracy zespołowej w kontekście środowiska pracy.

Jest kierowany do uczniów 12 szkół: 7 liceów ogólnokształcących i 5 techników, w szczególności do uczniów wykazujących zainteresowania i predyspozycje do ww. przedmiotów oraz kompetencje pozwalające im na opanowanie materiału wykraczającego poza podstawę programową.

W ramach projektu zostaną zorganizowane zajęcia rozwijające dla uczniów zainteresowanych podnoszeniem kompetencji w zakresie nauk matematyczno-przyrodniczych oraz przedsiębiorczości.

Zajęcia będą odbywać się we współpracy z uczelniami wyższymi w formule zajęć on-line oraz   kół naukowych. Zaplanowano także wyjście uczniów na zajęcia na uczelnię.        

            Zajęcia będą odbywać się wg scenariuszy opracowanych przez pracowników naukowych. Zostaną także zakupione pomoce dydaktyczne niezbędne do prowadzenia zajęć.

 

biologia – Uniwersytet Jagielloński

chemia – Politechnika Krakowska

 

2. Informacje na rok szkolny 2021/2022

            W roku szkolnym 2021/2022w I LO im. Bartłomieja Nowodworskiego w Krakowie przewiduje się 4 główne formy prowadzenia zajęć:

 1. lekcje on-line z biologii
 2. koło naukowe z biologii
 3. lekcje on-line z chemii
 4. koło naukowe chemii

Każde z nich będzie prowadzone w wymiarze 15 godzin lekcyjnych na semestr (przez 2 semestry). Planuje się prowadzenie zajęć od końca października 2021 r. do czerwca 2022 r. Jednolity harmonogram zajęć on-line zostanie ustalony na poziomie całego województwa we współpracy z uczelniami prowadzącymi poszczególne przedmioty. Zajęcia będą realizowane wg scenariuszy wypracowanych w ramach projektu koordynacyjnego „Małopolska Chmura Edukacyjna”. Ich realizacja (we współpracy z tymi uczelniami) przyczyni się do wzrostu kompetencji kluczowych uczestników projektu w wybranym obszarze tematycznym.

Harmonogram kół naukowych zostanie ustalony po zakończeniu rekrutacji oraz po ustaleniu harmonogramu zajęć on-line, przy czym koła naukowe będą pracować równolegle do toczących się zajęć on-line. Ponadto przewiduje się wyjścia uczniów na zajęcia na uczelni (raz na semestr dla każdej grupy realizującej zajęcia on-line).

Zajęcia  on-line z chemii odbywać się będą w czwartki w godzinach 7.30-9.00,

 a z biologii w środy w godzinach 7.30-9.00.

Rozpoczęcie zajęć poprzedzi rekrutacja uczestników, którą przeprowadzi się w połowie  października 2021 r.

Od uczestników będzie wymagana frekwencja na poziomie co najmniej 70%. Przewidywany wymiar czasowy zajęć on-line i koła dla jednej grupy uczniów z danego obszaru tematycznego wynosi 30h w roku szkolnym

 (1 h zajęć odpowiada 45 min.).

W ramach zadania planuje się zakup pomocy dydaktycznych do prowadzenia zajęć. Zakupy te są niezbędne dla właściwego zorganizowania zajęć i będą miały wpływ na ich atrakcyjność, jak również przyczynią się do wzrostu kompetencji kluczowych uczniów biorących udział w zajęciach, ponieważ będą wykorzystywane podczas zajęć on-line oraz kół naukowych.

Zajęcia będą prowadzone z uwzględnieniem indywidualnych potrzeb rozwojowych i edukacyjnych uczniów.